Leon Geršković | Pleter Portal


28. 05. 2018. 9:55:56   IgreKlik - Igrice online IgreKlik - Igrice online IgreKlik - Igrice online

Leon Geršković

GERŠKOVIĆ, Leon, pravni pisac i političar (Bučje kraj Pleternice, 2. II. 1910 — Zagreb, 1. VI. 1992). Gimnaziju završio u Požegi, studij prava s doktoratom u Zagrebu 1933. Do 1941. bio privatni namještenik, odvjetnički vježbenik i odvjetnik. Kao član KPJ od 1935. sudjelovao u radu Saveza bankarskih, osiguravajućih, trgovačkih i industrijskih činovnika (SBOTIČ), potom 1941. u ilegalnom partijskom radu u Splitu, gdje je u prvoj pol. 1942. bio sekretar Mjesnoga komiteta KP. U partizanima od 1943. bio je na različitim političkim i vojnim dužnostima: prvi urednikSlobodne Dalmacije, a vodio je i agitacijsko-propagandni odjel Pokrajinskoga komiteta KPH za Dalmaciju. Na poč. 1944. imenovan je voditeljem odsjeka za upravu ZAVNOH-a, na kojem je položaju napose organizirao narodnooslobodilačke odbore. Nakon rata radio na izgradnji pravnog i društvenog sustava FNRJ. Bio načelnik u Ministarstvu za konstituantu, sekretar za zakonodavstvo i organizaciju SIV-a, zastupnik u Saveznoj skupštini u više saziva i zatim u Saboru SRH. Izravno surađivao u izradbi ustava FNRJ od 1946, ustavnog zakona od 1953, zakonâ o narodnim odborima, o nacionalizaciji, o komunalnom sustavu, a poslije i o udruženom radu. Kao član ustavne komisije Savezne skupštine radio na ustavnim amandmanima 1968. i 1971. te na ustavu SFRJ od 1974, o čemu je napisao knjigu Ustavne teme 1976. God. 1946. utemeljio je i predavao predmet historija narodne vlasti na beogradskom Pravnom fakultetu te za nastavne potrebe tiskao prvi izbor dokumenata (1946) i napisao prvi udžbenik toga predmeta (1950). Neko je vrijeme kao redoviti profesor predavao ustavno pravo i komunalni sistem na istom fakultetu. Osnivač je Fakulteta političkih nauka u Zagrebu 1963. i njegov prvi dekan do 1965, pri kojem je pokrenuo časopis Politička misao. Predavajući o političkom sustavu Jugoslavije, razvijao je teoriju samoupravnog socijalizma. Autor je nekoliko stotina radova i članaka u znanstvenim i stručnim časopisima te dnevnom tisku. Bio predsjednik Društva politologa Hrvatske, član SAZU i 1979. dobitnik Nagrade AVNOJ-a za društvene znanosti.

DJELA (izbor): Dokumenti o razvoju narodne vlasti. Beograd 1946, 1948, 1983. — Historija narodne vlasti, 1–2. Beograd 1950–1955. — O socijalističkoj demokraciji. Beograd 1953. — Državna uprava Jugoslavije. Beograd 1956. — Društveno upravljanje u Jugoslaviji. Beograd 1957, 19592. — Komuna kao društveno-ekonomska zajednica i političko-teritorijalna jedinica. Beograd 1959. — Društveno-politički sistem Jugoslavije. Zagreb 1964. — Polazne osnove pravnog sistema u udruženom radu.Zagreb 1972. — Ustavne teme. Zagreb 1976. — Komentar Zakona o udruženom radu. Beograd 1978. — Savremeni ustavni problemi. Beograd 1981.

Autor:


NAJČITANIJE